Post – American Dream

Like a hangover neither triumphs nor disasters last forever.

Equipe-JBCa[En] Coming back home meant thinking about USA every day, but without any feeling that I would love to go back. Well, all this was just for a few months, because in winter I started to be crazy about the idea of moving to USA. I was living with this dream while I prepared a huge folder for the Embassy. I didn’t accept any “NO” or the possibility of not seeing The American Dream part II.

Beginning of February, number 33, me in front of the Officer and a lot of questions that ended with a Refuse for my VISA. Oh… I can’t describe those feelings and all the tears in my eyes while I was leaving the Embassy, walking in the rain to nowhere, because my dream just died. So what now?! How am I supposed to continue everything and which one is my road? if the only thing I was thinking of – was moving to USA.

[Ro] Întoarcerea acasă a însemnat să mă gândesc la SUA în fiecare zi, dar fără nici o emoție că aș vrea să mă întorc înapoi. Toată asta a fost doar pentru câteva luni, fiindcă iarna am început să fiu nebună după idea de a mă muta în SUA. Trăiam cu acest vis în timp ce îmi pregăteam imensul meu dosar pentru Ambasadă. Nu acceptam nici un “NU” sau posibilitatea de a nu vedea Visul American partea a IIa.

Începutul lui Februarie, numărul 33, eu în fața Ofițerului și multe întrebări care s-au sfârșit cu un Refuz pentru VIZA mea. Oh… nu aș putea descrie acele sentimente și lacrimile din ochii mei în timp ce părăseam Ambasada, mergând prin ploaie spre nicăieri, fiindcă visul meu tocmai murise. Și acum?! Cum ar trebui să continui totul și care este drumul meu? dacă unicul lucru la care mă gândeam era – să mă mut în SUA.

ambasada-sua-chisinau
The Embassy of United States in Republic of Moldova

[En] I came back home, but tears and sadness will not help me, so here I am on the Embassy’s website making a new appointment! In a week, I was on my way to the Embassy again, but a different city. In a car full of strangers, me – the only woman, chasing her dream… going to Bucharest and I didn’t mind about anything, except my goal. Arriving there, 2 of my friends were waiting for me to go to the Interviews together. I was listening to every single interview while I was waiting for my turn and the officer that gave the most refuses was the one that interviewed me 😦 . What can I expect?! Obviously, after a recent “No” in Chisinau, I’ve got my second one in Bucharest. It was like a lottery and I was the unlucky one to pick the worst ticket ever. 3 of us, 2 – YES and my horrible NO.

Time to go home. It was the longest road I ever had and I was thinking what can I do now?… I can’t make the Embassy my second home and go again and again, I had to wait for a while. So, I was able to wait for 3 months and then, I said I have to try again. The 3rd time I was planning every detail and I took my mom with me to cover at least a little my previous refuses.

[Ro] Am venit acasă, dar lacrimile și tristețea nu mă vor ajuta, așa că aici sunt, pe site-ul Ambasadei făcând o nouă programare! Într-o săptămână, eram în drumul meu spre Ambasadă din nou, doar că un oraș diferit. Într-o mașină plină cu străini, eu – unica femeie, urmându-și visul… mergând spre București – și nu mă interesa nimic, decât scopul meu. Ajungând acolo, 2 prieteni mă așteptau să mergem la Interviuri împreună. Ascultam fiecare interviu în timp ce îmi așteptam rândul, iar ofițerul care dădea cele mai multe refuzuri a fost cel care m-a intervievat 😦 . La ce mă pot aștepta?! Evident, după un recent Nu la Chișinău, mi-am luat următorul la București. A fost ca o loterie, iar eu am fost nenorocoasa care a extras cel mai aiurea bilet. Am fost 3, 2 – DA și oribilul meu NU.

E timpul să merg spre casă. A fost cel mai lung drum pe care l-am avut vreodată și mă gândeam ce aș putea face acum?… Nu puteam face din Ambasadă o a doua casă și să merg iar și iar, trebuia să aștept pentru o perioadă. Deci, am fost în stare să aștept 3 luni, iar apoi, am zis că trebuie să încerc din nou. A 3a oară am pus la punct fiecare detaliu și am luat-o pe mama ca să-mi acopere măcar puțin refuzurile anterioare.

9E52BA21-8BB3-4D16-890A-C3B14822B87A.png

[En] Here we are again, this time – me, my mom, my uncle and my aunt on our way to Bucharest. All my family was there for me, all my family was living my dream! This time, we had such a great Officer and he was so kind and nice, but they had to check about my previous NO-s before approving the visa, so the best thing he could do for us was to put our case in a pending list for 2 weeks. I will never forget that moment when I went out of the Embassy with my mom and my uncle and aunt were the only ones there waiting for us like 2 kids, hoping and praying for my dream.

Time to go back home again, this time with a hope, but I was aware I have to find a Plan B, because that was the last thing I could do for USA and if it will not work that means God wants to take me on a different road at that moment.

I’ve got that NO again, it didn’t surprise me anymore, because in these 2 weeks I found some options and I said I will leave USA for a while.

What does all these mean?! I did my best and I fought till I exhausted all the chances. I didn’t stop when I’ve got a NO, I’ve learned so much through all this and you know what… it was the edge of my next step.

[Ro] Aici suntem din nou, de această dată – eu, mama, unchiul și mătușa în drum spre București. Toată familia mea era acolo pentru mine, toată familia mea trăia visul meu! De această dată am avut un Ofițer extraordinar, era atât de bun și respectuos, dar ei trebuiau să verifice acele Nu-uri înainte ca să ne aprobe viza, respectiv, cel mai mult ce a putut face pentru noi a fost să pună cazul nostru într-o listă de așteptare pentru 2 săptămâni. Nu voi uita niciodată acel moment când am ieșit din Ambasadă cu mama mea, iar unchiul și mătușa mea erau unicii care ne așteptau ca 2 copii, sperând și rugându-se pentru visul meu.

E timpul să mergem iar acasă, de această dată cu o speranță, dar eram conștientă că trebuie să găsesc un Plan B, deoarece ăsta a fost ultimul lucru pe care l-am putut face pentru SUA, iar dacă nu va merge înseamnă că Dumnezeu vrea să mă ia pe un alt drum în acel moment.

Mi-am luat NU-ul din nou, de data aceasta nu m-a mai surprins, fiindcă în aceste 2 săptămâni găsisem alte opțiuni și mi-am zis că voi lăsa SUA deoparte pentru o perioadă.

Ce înseamnă toate astea?! Am făcut tot ce am putut și am luptat până am epuizat toate șansele. Nu m-am oprit atunci când am primit acel NU, am învățat atât de multe din toate astea și știi ceva… a fost extremitatea următorului meu pas.

D7964FC8-BCE4-4C75-AD9E-0B28F20A99EA.png
On my way back home with my family in June. This Sunrise…and my hopes.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s