Moving to Barcelona

Equipe-JBCa[En] Yes… that’s what I was thinking I’m doing 🙂 , moving to Barcelona! Why Barcelona?! Well, I came back home from Tenerife in January and I knew it will be for a short period of time, because all my demons will try to escape again. I was looking for something new, something exotic and different, Hong Kong, Singapore… but wait, why these crazy thoughts when I have Spanish papers, when I speak Spanish and it’s so familiar to me now… maybe I should try something closer?! The only city I had on my mind while thinking about Spain is Barcelona. We all know, it’s an amazing city!

Here I am again, planning my next move. The difference is that now I was 100% sure that I’m moving to this city, not just another escape.

Let’s take it step by step 🙂 .

[Ro] Da… asta credeam eu că fac 🙂 , mă mut la Barcelona! De ce Barcelona?! Revenisem acasă din Tenerife în Ianuarie și eram conștientă că va fi pe o perioadă scurtă de timp, fiindcă toți demonii mei vor încerca să evadeze din nou. Căutam ceva nou, ceva exotic și diferit, Hong Kong, Singapore… dar așteaptă, de ce toate aceste gânduri nebune în momentul în care eu am hârtii Spaniole, vorbesc Spaniola și mi-e atât de familiar acum… poate ar trebui să încerc ceva mai aproape?! Unicul oraș pe care-l aveam în minte când mă gândeam la Spania e Barcelona. Cu toții știm că e un oraș nemaipomenit!

Aici sunt din nou, plănuind următoarea mutare. Diferența era doar că acum eram 100% sigură că mă mut în acest oraș, nu că ar fi doar o altă escapadă.

Să le luăm pas cu pas 🙂 . cabin101310_1_innerbig

[En] What did I prepare before my “big change”?! Almost nothing again 🙂 . The difference is that at least I had a place where to stay for my first week in beautiful Barcelona. It was end of April, 24th of April, when I pressed START for my next challenge. Midnight. Rainy Barcelona was waiting for me (or maybe not 🙂 ). With just an address in my hand I was on my way to meet this city. I took a taxi to my Airbnb Host and was enjoying the view (the only thing I could do at that moment). My first “home” was close to Sagrada Familia. Good. I thought I’m gonna see it, but the taxi chose a different road. It’s ok, I have plenty of time to enjoy my “tourist” status. I wasn’t able to think too much, so the only thing I was looking for is to have a pillow under my head and to leave all my thoughts and questions for the next day.

[Ro] Ce pregătisem eu înainte de “marea mea schimbare”?! Aproape nimic din nou 🙂 . Ceea ce era diferit e că acum măcar aveam unde sta prima săptămână în frumoasa Barcelona. Era sfârșit de Aprilie, 24 Aprilie, când am apăsat START noii mele provocări. Miezul nopții. Ploioasa Barcelona era în așteptarea mea (sau poate nu 🙂 ). Cu doar o adresă în mână eram în drum să întâlnesc acest oraș. Îmi luasem un taxi spre Host-ul meu Airbnb și admiram priveliștea (mai am momente când pot savura asta, ce-i drept era unicul lucru pe care-l puteam face la moment). Primul meu “acasă” a fost lângă Sagrada Familia. Bine. Credeam că măcar voi trece pe lângă… dar taximetristul alesese un alt drum. E ok, am tot timpul din lume să mă bucur de statutul de “turist”. Nu prea eram în stare să gândesc prea mult, tot ce-mi doream era să-mi pun o pernă sub cap și să las toate gândurile și întrebările pentru ziua următoare.city_confidential_barcelona

[En] Waking up in Barcelona felt like someone sent me to a different planet and there was nobody but me. It was fine till the moment I left the house. So what now?! My “big” plan was simple as this: rent a place only for you, find a job and start to live the Barcelonian life. Sounds easy, but nobody tells you that the hardest part is the feeling of being alone. It was the first time when being alone meant having my freedom in a cage. It was a stress reaction, a psychological shock when I was able to do whatever I wanted and suddenly wasn’t like this at all. I was trying to visit some touristic places, but it didn’t help at all, because all I was thinking about was how to escape from my emotional state. Barcelona, you’re a dream, but I’m not a tourist in this city, that’s why I see you this ugly.

[Ro] Să mă trezesc în Barcelona a fost ca și cum cineva mă aruncase pe o altă planetă, unde nu era nimeni decât eu. A fost bine până în momentul în care am ieșit din casă. Și acum?! Planul meu “mare” era foarte simplu: închiriază un spațiu pentru tine, găsește un job și începe să trăiești viața Barceloniană. Sună ușor, dar nimeni nu îți spune că cea mai grea parte e sentimentul de a fi singur. A fost pentru prima dată când să fiu singură a însemnat să îmi am libertatea într-o cușcă. A fost o reacție de stres, un șoc psihologic când aveam posibilitatea să fac orice îmi doream și dintr-odată nu era chiar așa deloc. Încercam să vizitez niște locuri turistice, dar cam eșuau în a-mi fi de ajutor, fiindcă nu mă gândeam la nimic altceva decât cum să evadez din starea mea emoțională. Barcelona, ești un vis, dar eu nu sunt un turist în acest oraș, iată de ce te văd atât de urâtă.

The first one to say Hello – Sagrada Familia 

Those streets, the impressive architecture and that beautiful beach… weren’t enough to make me feel too comfortable

[En] I was sure I’m going back home. I tried to encourage my soul to handle it for a week and then a ticket home would be the prize I’m offering to myself. But this is not me 🙂 , how can I give up so easy and how can I choose to leave on the first exit. Do you know what worked for me?! The mirror. I was looking in the mirror and was talking to myself, how would I dare to look in my eyes if I give up now?! Being excessively afraid of danger or pain – it’s not me, or better said I don’t admit I can be.

[Ro] Eram sigură că mă întorc acasă. Încercam să-mi încurajez sufletul să facă față o săptămână, ca mai apoi să-mi ofer drept premiu un bilet acasă. Dar asta nu sunt eu 🙂 , cum aș putea să renunț atât de ușor și cum aș putea să aleg să plec la prima ieșire. Știi ce a funcționat pentru mine?! Oglinda. Mă priveam în oglindă și vorbeam cu mine, cum aș îndrăzni să mă privesc în ochi dacă renunț acum?! Să am o frică excesivă față de pericol sau durere – nu sunt eu, sau mai bine zis nu pot admite că aș putea fi.

“Celebrating” Orthodox Easter while having a walk in Parc de Ciutadella 

[En] First Friday in Barcelona meant having nothing “already”, because nobody’s giving you a house to rent in Barcelona without a work contract, even if you pay the whole period of staying. This is stupid, but Welcome to the Spanish Rules World! So my first dream is already blew up. What now? Even if I hated it, the only option I had was to share a flat and because I was running out of time, it didn’t take me long to convince myself that I have no choice. Wait!, one condition – city center! Alright! Till the end of the day, my morning “nothing” was already “something”, because I found a perfect room in the heart of Barcelona. Now I can enjoy my weekend to the fullest (let it sound big) and to spend some time with the Argentinian Family I had for my first week.

[Ro] Prima Vinere în Barcelona a însemnat să am nimic “deja”, fiindcă nimeni nu îți închiriază o casă fără un contract de muncă, chiar dacă achiți integral perioada de ședere. E stupid, dar Bine ai venit în Lumea Regulilor Spaniole! Drept urmare primul meu vis e deja aruncat în aer. Și acum? Chiar dacă uram să mă gândesc la asta, unica opțiune care îmi rămase era să locuiesc cu cineva și pentru că eram în criză de timp, nu mi-a luat mult să mă conving că nu am din ce alege. Așteaptă!, o condiție – centrul orașului! Bine! Până la sfârșitul zilei, “nimicul” dimineții mele era deja “ceva”, fiindcă găsisem o cameră perfectă în inima Barcelonei. Acum pot savura weekend-ul la maxim (lasă-l să sune grandios) și să petrec ceva timp cu Familia Argentiniană pe care o avusesem pentru prima săptămână.

8C3A2E78-294C-4DD8-95FD-6FC09063771B

The building I was going to call “Home” for a while

FDE81739-C6D7-4800-A6AE-A356358EF3D1

When finding my place… I had to try to enjoy at least a bit what that Plaza Cataluna has to offer.

Chilling with those pigeons 🙂

“El món neix en cada besada” Joan Fontcuberta

A mosaic made up of thousands of tiny ceramic tiles. One of my favorite place in Barcelona.

6A3F39A3-4AE7-4982-9F72-BF30B5DB7AF9

That wonderful family taught me how to drink maté 🙂 – South American tea

Particularly popular in Argentina and Uruguay

 

 Now I was ready to start a new week and to give a chance to Barcelona 🙂 . 

58b5a18f31ff7d2c2c83205e047f8aec--happy-face-nilla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s